Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(dále jen VOP)

 

obchodních a výrobních společností, jmenovitě zejména:

 

ALEMAR Service s.r.o.

se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha, identifikační číslo: 26303833

 

a dále

 

ALEMAR Real and Trading s.r.o.

se sídlem Peroutková 290/5, 602 00 Brno, identifikační číslo: 08131058

 

a dále i jakýchkoliv dalších obchodních či výrobních společností, jejichž majoritním vlastníkem je společnost (holding):

 

ALEMAR Food Group s.r.o.

se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha, identifikační číslo: 09994262

 

pro prodej zboží prostřednictvím maloobchodu, velkoobchodu či výroby umístěné na adrese Blanenská 10, Areál TOS, Hala 14, 664 34 Kuřim nebo Průmyslová 593, 664 63 Žabčice

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky platí (dále jen „obchodní podmínky“) pro spolupráci s obchodními a výrobními společnostmi patřícími do holdingu ALEMAR Food Group s.r.o., sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 09994262, (dále jen „prodávající“), přičemž prodávajícím nemusí být společnost ALEMAR Food Group s.r.o., ale může jím být kterákoliv ze společností, v nichž má ALEMAR Food Group s.r.o. rozhodující vliv, a i na spolupráci s touto právnickou osobou se vztahují tyto obchodní podmínky. Zejména pak na společnosti ALEMAR Service s.r.o. a ALEMAR Real and Trading s.r.o. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a dalších pro daný obchodní styk relevantních právních norem České republiky, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím maloobchodu, velkoobchodu a výroby prodávajícího.

1.2. Nebyla-li písemně uzavřena kupní smlouva, považuje se tato za vzniklou potvrzením přijetí objednávky prodávajícím nebo potvrzením převzetí zboží kupujícím (stvrzení CMR nebo dodacího listu nebo faktury) nebo výzvou k převzetí vyrobeného zboží.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Není-li výslovně upraven některý z bodů v uzavřené kupní smlouvě, použije se příslušné ustanovení z těchto VOP.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce nebo v jiném jazyce na kterém se obě smluvní strany písemně dohodnou.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetových stránek prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Pro objednání zboží zašle kupující prodávajícímu jasnou specifikaci objednávaného zboží, tzn. „objednávku“, která musí obsahovat Kód výrobku, název výrobku, počet kusů. Objednávky jsou akceptovány e-mailem, přes EDI, z e-shopu, osobně nebo telefonicky.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží pouze v počtech odpovídajících násobkům počtů v celých baleních. V případě doručení objednávky v počtu nekompletních balení si prodávající vyhrazuje právo zaokrouhlit počet kusů na celá balení směrem nahoru. Není však povinen toto právo vždy uplatnit.

2.4. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením přijetí objednávky ze strany prodávajícího nebo převzetím zboží ze strany kupujícího.

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení pozměněné objednávky (například písemně či telefonicky). Po takovém potvrzení se považuje kupní smlouva za uzavřenou / aktualizovanou.

2.6. Je-li reálně doručeno množství odlišné od množství z potvrzené objednávky, je prodávající povinen doručit chybějící kusy a převzít případně vrácené kusy dodané nad rámec, pokud se strany nedohodnou na jiném řešení. V případě, že se strany dohodnou na alternativní nápravě (např. doúčtování navíc dodaných kusů a dobropisování nedodaných kusů), se tato dohoda považuje za platný dodatek k původně uzavřené kupní smlouvě a uskutečněním dohodnutých kroků tak dochází k naplnění závazků prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a při jakékoliv další související komunikaci. Kupující prohlašuje, že e-mailovou komunikaci uznává jako relevantní prostředek pro doručování faktur, potvrzení o přijetí objednávky apod. a dalších dokladů. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Není-li smluveno jinak, kupující hradí cenu zboží předem – po obdržení potvrzení o přijetí objednávky - ze strany prodávajícího na následující bankovní účty:

Je-li prodávající právnickou osobou ALEMAR Service s.r.o.:

Na účet: 284067695/0300 vedený u ČSOB, jde-li o tuzemské plnění v měně CZK

Na účet IBAN: CZ51 0300 0000 0002 8416 7848 vedený u ČSOB, jde-li o zahraniční plnění (kromě SK) v měně EUR

Na účet IBAN: SK64 1100 0000 0026 2886 0566 vedený u Tatra Banka, jde-li o Slovenské plnění v měně EUR

Je-li prodávající právnickou osobou ALEMAR Real and Trading s.r.o.:

Na účet: 288330219/0300 vedený u ČSOB, jde-li o tuzemské plnění v měně CZK

Na účet IBAN: CZ88 0300 0000 0003 1469 6477 vedený u ČSOB, jde-li o zahraniční plnění (kromě SK) v měně EUR

Je-li prodávající jinou právnickou osobou, pak platební údaje uvede na potvrzení objednávky, popř. na zálohové faktuře.

O tom, jaká právnická osoba bude prodávajícím z PO v rámci holdingu ALEMAR Food Group s.r.o. rozhoduje prodávající, resp. jeho zástupce.

Kupní cena je splatná dnem obdržení potvrzení o přijetí objednávky nebo zálohové faktury (dle toho co nastane dříve) s vyčíslenou celkovou cenou k úhradě a účtovanou měnou. Bankovní údaje nemusí být uvedeny na potvrzení o přijetí objednávky nebo na zálohové faktuře ani doručeny odděleně, jelikož jsou dostupné v těchto VOP. Variabilním symbolem je číslo dokladu, který kupující hradí.

3.2. Nebyla-li kupní cena smluvena předem, je za smluvenou kupní cenu považována kupní cena uvedena v potvrzení o přijetí objednávky zaslaného kupujícímu prodávajícím, v případě, že by v potvrzení o přijetí objednávky cena nebyla uvedena, tak ji nahrazuje cena ze zaslané zálohové faktury (může se jednat i o souhrnnou cenu za celou objednávku) nebo cena uvedená na faktuře – daňovém dokladu, popř. kdyby ani ta nebyla uvedena, tak cena v aktuálně platném ceníku prodávajícího.

3.3. Byla-li předem smluvena kupní cena odlišná od běžné ceníkové ceny nebo ceny uvedené v potvrzení o přijetí objednávky, popř. v zálohové faktuře nebo ve faktuře – daňovém dokladu, jsou kupující i prodávající povinni účtovanou cenu upravit tak, aby se shodovala s dříve smluvenou cenou.

3.4. V případě, že by prodávající odmítnul upravit kupní cenu ceně dříve smluvené (např. z důvodu prudkého nárůstu cen vstupů nebo z jiných důvodů), je kupující oprávněn jednostranně odstoupit od kupní smlouvy. Toto je kupující povinen učinit jednoznačným písemným projevem vůle (elektronickou komunikací – e-mail) o odstoupení od kupní smlouvy, a to do 48 hodin od obdržení vyjádření vůle prodávajícího o odmítnutí úpravy cen. V případě opožděného odstoupení od kupní smlouvy z tohoto důvodu, je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady vzniklé na případné již započaté přípravy plnění objednávky / kupní smlouvy v plné výši nebo neprodleně zrušit odstoupení od kupní smlouvy.

3.5. V případě, že by nedopatřením byla účtována cena nižší než cena dříve smluvená, je kupující povinen doplatit rozdíl mezi účtovanou a dříve smluvenou kupní cenou prodávajícímu se splatností 30 dní od odeslání faktury – daňového dokladu prodávajícím na e-mail kupujícího.

3.6. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu do 30 dnů od odeslání potvrzení o přijetí objednávky nebo zálohové faktury nebo faktury – daňového dokladu prodávajícím (počítáno od skutečnosti, která nastane jako první), se kupní smlouva automaticky ruší. V případě, že by kupující následně kupní cenu uhradil (po uplynutí 30 denní lhůty), se původní kupní smlouva znovu obnovuje. V případě, že by mezi tím změnil prodávající ceny, je povinen informovat kupujícího o této změně do 48 hodin od obdržení kupní ceny. V případě, že tak neučiní, je prodávající povinen doručit kupujícímu zboží za ceny sjednané původní kupní smlouvou. V případě, že tak učiní a kupující vyjádří svůj nesouhlas s novými cenami do 48 hodin od odeslání informace o nových cenách prodávajícím a strany se nedohodnou, je prodávající povinen vrátit platbu kupujícímu do 14 dní od výslovné žádosti kupujícího o navrácení platby a odstoupení od kupní smlouvy. Odesláním kupní ceny zpět kupujícímu kupní smlouva zaniká. V případě, že kupující nepožádá o navrácení kupní ceny a odstoupení od kupní smlouvy do 48 hodin od odeslání informace o nových cenách prodávajícím, považuje se kupní smlouva za platnou a odstoupit od ní lze jen v souladu s kapitolou 4 těchto VOP.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Od kupní smlouvy nelze ustoupit v případě, že bylo zboží opatřeno nálepkami s jazykovou verzí vhodnou pro trh kupujícího.

4.3. Odkupní smlouvy nelze odstoupit u zboží, které bylo rozbaleno z celých zafóliovaných balení.

4.4. Od kupní smlouvy lze odstoupit v případě, že je zboží reklamováno min. 2x a i po druhé reklamaci stále vykazuje závažné vady, které brání jeho užívání pro běžný účel.

4.5. Za závažnou vadu dle bodu 4.4. se považuje i zboží s expirační lhůtou kratší 30 dní v momentě doručení.

4.6. Od kupní smlouvy nelze odstoupit z jiných důvodů než z důvodu uvedeného v bodě 4.4. a 4.5.

4.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy se toto odstoupení vztahuje jen na prokazatelně vadnou část dodávky / objednávky ve smyslu bodu 4.4. těchto obchodních podmínek, nikoliv na nezávadné kusy nebo na kusy, které v moment odstoupení od kupní smlouvy (nebo částečného odstoupení) nenaplňují podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy definované bodem 4.4. obchodních podmínek. U dodaných kusů nenaplňujících důvody pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu bodu 4.4. těchto obchodních podmínek nelze od kupní smlouvy odstoupit.

4.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy (nebo částečného odstoupení od kupní smlouvy) dle čl. 4.7. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva (nebo dotčená část jejího plnění) od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Pokud tak není učiněno, považuje se odstoupení od kupní smlouvy za neplatné. Toto odstoupení musí být doručeno v písemné formě s rozpisem kódů výrobků, šarží, datumů expirace, názvů výrobků, počtů a musí být podloženo fotodokumentací vad a odůvodněním naplnění bodu 4.4. těchto VOP. Nekompletní odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu náležitostí uvedených výše, je neplatné. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.9. V případě zániku odstoupení od kupní smlouvy pro nedoručení zboží prodávajícímu v termínu, již není možné na základě stejného důvodu požadovat opětovné odstoupení od kupní smlouvy.

4.10. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.7. těchto VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do stodvaceti (120) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

4.11. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.12. V případech, kdy má kupující v souladu s bodem 4.4. těchto obchodních podmínek právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Po navrácení kupní ceny kupujícímu nevznikají žádné další nároky.

4.13. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.14. V případě, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy v plném nebo částečném rozsahu a jedná se o zboží, které již ztratilo část své hodnoty vzhledem k tomu, že již uběhlo nejméně 20 % expirační lhůty vyznačené na zboží, je prodávající oprávněn o poměrnou část ceny odpovídající poměrné části celkové expirační lhůty ponížit i navrácenou kupní cenu kupujícímu.

4.15. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od zakoupení zboží.

4.16. Prodávající je povinen vrátit finanční prostředky kupujícímu (spotřebiteli), a to nejpozději do 14ti dnů od vrácení zboží.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Termín dodání zboží oficiálním distributorům na www.martypet.com, www.louie.pet či www.alearfoodgroup.cz a odebírajícím zboží min. po kompletních europaletách je 30 (třicet) dní od datumu, kdy je na bankovní účet prodávajícího zaúčtována kupní cena zboží. V případě tzv. Private Label je nejzazší dodací termín na objednávky menší 33 palet 8 týdnů, na objednávky větší 33 palet 20 týdnů. Prodávající prohlašuje, že se bude snažit v rámci možností zboží vyrobit dříve a kupující je povinen ho v případě dřívějšího dokončení výroby, na výzvu prodávajícího akceptovat a vyzvednout.

5.2. Před zahájením výroby Private Label prodávající kupujícímu zašle akceptační protokoly k podpisu a vzorky ke schválení pro velkokapacitní výrobu. Finální produkt se nepovažuje za vadný, pokud se v jakékoliv vlastnosti odchyluje do 10 % od kupujícím akceptovaného vzorku, kromě nett obsahu.

5.3. Termín dodání zboží jiným zákazníkům než uvedeným v bodě 5.1. (vyjma spotřebitele) těchto obchodních podmínek je max. 20 (dvacet) týdnů od zaúčtování platby za zboží na účet prodávajícího. Spotřebitel si může zboží převzít osobně na adrese Blanenská 10, 664 34 Kuřim nebo nechat zaslat přepravní službou GLS či Zásilkovna. Předpokládaná doba doručení je maximálně 14 dní.

5.4. VeškerédodacípodmínkyjsoudefinoványdleINCOTERMSjakoEXW.Veškerédodávky, které prodávající realizuje jsou v režimu EXW: Blanenská 10, 664 34 Kuřim, Czech Republic nebo EXW Průmyslová 479, 664 63 Žabčice.

5.5. K ceně zboží budou přičteny náklady na počet europalet, popř. dalších výdajů souvisejících s přepravou a balením.

5.6. Nejsou-li náklady ve smyslu bodu 5.4. hrazeny s původní kupní cenou, je kupující povinen je uhradit na základě dodatečného prodávajícím vystaveného daňového dokladu, a to do 14 dní od odeslání tohoto dokladu prodávajícím na email kupujícího.

5.7. V případě, že prodávající poskytne nad rámec těchto VOP kupujícímu službu a zboží mu po předchozí domluvě doručí, popř. zprostředkuje přepravu za úplatu nebo zdarma, INCOTERMS podmínky a stejně tak relevantní místo pro uplatnění a vznesení nároků z reklamací a další relevantní adresy jsou vždy provozovny Kuřim, CZ nebo Žabčice, CZ. Závazky a povinnosti plynoucí z INCOTERMS zůstávají tedy i v takovém případě shodné jako EXW Žabčice, popř. EXW Kuřim. Jedná se pouze o dodatečnou službu kupujícímu, nikoliv o změnu režimu INCOTERMS. Odpovědnost za zboží tak nese zákazník od okamžiku, kdy zboží opustí prostory společnosti prodávajícího a tímto momentem se považuje i za doručené.

5.8. V případě, že by prodávající ve smyslu bodu 5.6. těchto obchodních podmínek jako doplňkovou službu navíc chtěl zboží kupujícímu doručit a ten by zboží nepřevzal nebo by nebyl k zastižení na doručovací adrese, je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady na každý takový pokus o doručení, které budou v případě navrácení zboží do prostor prodávajícího navýšeny i o přepravu zpět k prodávajícímu. V případě, že během tohoto dojde k poškození zboží, za škodu odpovídá kupující.

5.9. Jakékoliv reklamace budou řešeny pouze v provozovně prodávajícího a musí být doručeny do provozovny prodávajícího na adrese Blanenská 10, Areál TOS, Hala 14, Kuřim, 664 34 Czech republic. Reklamační lhůta počíná dnem následujícím po potvrzení dodacího listu na reklamované zboží razítkem a podpisem prodávajícího a trvá třicet (30) dní.

5.10. Splnění závazku prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy nastává v okamžiku, kdy přichystá a náležitě pro transport zabalí zboží odpovídající uzavřené kupní smlouvě, které účetně vyskladní a vyzve kupujícího elektronickou nebo jinou komunikací k vyzvednutí zboží.

5.11. Kupující může nachystané a avizované zboží vyzvednout v prostorách provozovny prodávajícího na adrese Blanenská 10, Areál TOS, Hala 14, 664 34 Kuřim, každý pracovní den od 10:00 do 15:15, není-li předem ohlášena odstávka skladu.

5.12. Nepřevzetím zboží kupní smlouva nezaniká, ani to není důvod pro odstoupení od kupní smlouvy.

5.13. V případě, že kupující nepřevezme nachystané zboží po dobu delší třiceti (30) dnů od výzvy k jeho převzetí, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady na skladování za třicátýprvní (31.) a každý další den skladování až do vyzvednutí zboží, a to ve výši 10 Kč bez DPH za každé paletové místo. Prodávající je oprávněn tyto náklady účtovat jednorázově nebo postupně a kupující je povinen je uhradit do čtrnácti (14) dní od odeslání faktury prodávajícím na email kupujícího, popř. od jiného relevantního pokusu o její doručení.

5.14. V případě, že kupující nepřevezme zboží ani po 18 měsících od odeslání výzvy prodávajícím k jeho převzetí, považuje se, že se kupující vzdal vlastnického práva ke zboží ve prospěch prodávajícího, který se tak automaticky stane novým výlučným vlastníkem zboží. Přechodem vlastnického práva ke zboží na prodávajícího v důsledku 18-ti měsíční a delší nečinnosti kupujícího ve věci vyzvednutí připraveného zboží, nevzniká nárok kupujícímu k navrácení kupní ceny zejména z důvodu, nikoliv však výlučně, že zboží ztratilo dominantní část své hodnoty vzhledem k expirační lhůtě. Přechod vlastnického práva ke zboží na prodávajícího nevytváří ani nárok na navrácení plateb za skladování, popř. na zánik pohledávky prodávajícího za kupujícím vzniklé na základě tohoto poplatku, a to především, nikoliv však výlučně, z toho důvodu, že přichystané zboží celou dobu reálně paletová místa blokovalo a prodávajícímu tak náklady na uskladnění reálně vznikly.

5.15. V případě propadnutí vlastnictví zboží dle bodu 5.14., je prodávající oprávněn zboží na náklady kupujícího nechat zlikvidovat. Pokud kupující uhradil pouze zálohu na kupní cenu, je kupující povinen prodávajícímu dohradit i celou kupní cenu do výše ceny smluvené. Uhrazení zbytku kupní ceny nevylučuje povinnost úhrady nákladů na zničení zboží.

5.16. Ustanovení bodu 5.14. se vztahuje i na zboží navrácené prodávajícím např. po zpětné dodávce nebo po reklamačním řízení.

5.17. Za datum doručení se považuje datum avizovaný prodávajícím kupujícímu, od kterého si může kupující zboží vyzvednout v provozovně prodávajícího. Toto datum doručení je relevantní i pro posuzování expiračních lhůt a jejich přiměřenosti.

5.18. V případě navrácení zboží prodávajícím kupujícímu z reklamačního řízení, je prodávající oprávněn doručit zboží se stejnou, delší nebo podobnou (+- 1 měsíc) expirační lhůtou, nebylo-li oprávněným důvodem reklamace doručení zboží s expirační lhůtou kratší pěti (5) měsíců.

5.19. Jakékoliv zboží se považuje za doručené také v případě potvrzení CMR, dodacího listu nebo faktury kupujícím, což je i nesporné stvrzení kupní smlouvy.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho měsíce od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

6.5. Ustanovení uvedená v čl. 6.4. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.6. Kupující může vadu na zboží sám způsobit například nevhodným skladováním, v nesouladu s bodem 6.7. V takovém případě kupující nemá nárok na uplatnění práv z vadného plnění.

6.7. Prodávající deklaruje, že veškeré zboží, které kupujícím dodává, musí být uskladněno v suchém prostředí při teplotě od 5 st. C do 25 st. C, mimo přímé sluneční světlo (vč. světla procházející přes okno nebo světlík), a to pouze v originálních fóliích nebo kartonech dodaných prodávajícím. Toto zboží musí být dále chráněno před hlodavci i hmyzem. Vyžaduje-li zboží přísnější podmínky skladování než zde uvedené, je to na zboží výslovně uvedeno.

6.8. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují výlučně u prodávajícího. Prodávající je povinen přijmout reklamaci ve své provozovně na adrese Blanenská 10, Areál TOS, Hala 14, 664 34 Kuřim. Kupující je povinen s reklamací doručit soupis reklamovaného zboží s kódy výrobků, názvem, počtem, uvedenou vadou a fotodokumentací co nejpřesněji zobrazující vadu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

6.9. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese ALEMAR Real and Trading s.r.o., Blanenská 10, Areál TOS, Hala 14, 664 34 Kuřim.

6.10. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Právo odstoupení od kupní smlouvy je možné využít pouze v případě naplnění smyslu bodu 4.4. těchto VOP. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

6.11. Práva z vadného plnění si může kupující nárokovat pouze ve vztahu ke každému jednotlivému vadnému výrobku. Nelze si nárokovat práva z vadného plnění v rozsahu např. celé dodávky nebo kupní smlouvy na základě méně než 15 % (patnácti procent) vadných kusů.

6.12. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

6.13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží, popř. obdržením informace o dokončení výroby zakázkové výroby a/nebo výzvy k vyzvednutí, popř. úhradě či dohrazení části kupní ceny.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@alemarfoodgroup.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.8. Veškeré vztahy se řídí právním pořádkem České republiky a veškeré případné spory budou řešeny u příslušných soudů České republiky.

7.9. V případě, že jsou VOP kupujícího v rozporu s VOP prodávajícího, použije se ustanovení z VOP prodávajícího.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kontaktní údaje prodávajícího: ALEMAR Real and Trading s.r.o., Blanenská 10, Areál TOS, Hala 14, 664 34 Kuřim, tel.: +420604619513, email: info@alemarfoodgroup.cz

 

V Žabčicích, dne 8.11.2022